HİZMET VE MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR
SATICI
Ünvanı / Adı Soyadı : TEKNOM - Muzaffer Özen
Adres : Alipaşa Mah. 15 Temmuz Şehitler Alt Geçit Çarşısı Sok. No:2 Merkez/Kütahya
Telefon : 08508408942
E-mail : iletisim@teknoesnaf.com
ALICI
teknoesnaf.com internet sitesinden sipariş oluşturan kişi.

Bu alandaki bilgiler sipariş aşamasından sonra güncellenerek müşteri e-posta adresine gönderilir.

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU:
İşbu sözleşme konusu, işbu sözleşmenin üçüncü maddesinde özellikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşme Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun’un ve 6 Mart 2011 Tarihli ve 27866 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliğe uygun olarak düzenlenmiştir, işbu sözleşmenin tarafları işbu sözleşmeyle birlikte Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.
*
MADDE 3- ÜRÜN BİLGİLERİ:
Ürün Bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir.
(Bu alandaki bilgiler sipariş aşamasından sonra güncellenerek müşteri e-posta adresine gönderilir.)
*
MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER
*
4.1. İşbu sözleşme tarafları ALICI ile SATICI olup işbu sözleşmenin yerine getirilmesi ile ilgili tüm yükümlülük ve sorumluluklar taraflara ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. İşbu sözleşme ALICI tarafından elektronik ortamda okunduğu tarihte yürürlüğe girer.
*
4.2. ALICI, Madde 3de belirtilen sözleşme konusu ürünün özellikleri ve satışa ilişkin koşulları ile ilgili tüm bilgileri okuduğunu ve anladığını, bu ürünün satın alınması için gerekli onayı verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.
*
MADDE – 5 CAYMA HAKKI:
*
ALICI; malı teslim aldığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
*
Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde SATICI’ya ALICI tarafından e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve mal/hizmetin 6. madde hükümleri çerçevesinde ve edinilen ön bilgiler gereğince, kullanılmamış ve ambalajının açılmamış olması şarttır.
*
Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen mal/hizmete ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 7 gün içinde mal/hizmet bedeli alıcıya iade edilir ve 20 (yirmi) günlük süre içinde mal/hizmet ALICI tarafından iade alınır. Ancak, ALICI tarafından fatura aslının SATICIya gönderilmemesi halinde KDV ve varsa sair yasal kesintiler ALICIya iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen mal/hizmetin teslimat bedeli alıcı tarafından karşılanır.
*
MADDE – 6 CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI ÜRÜNLER
*
Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek mal/hizmetler, hızla bozulan ve son kullanma tarihi geçen mal/hizmetler, tek kullanımlık mal/hizmetler, sıhhi mal/hizmetler, kopyalanabilir her türlü yazılım ve programlar dijital ürünler, dijital kodlardır, bu ürünlerde cayma hakkı kullanılamaz.
*
ALICI’nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda cayma hakkı kullanılamaz.
*
Ayrıca yasal düzenleme gereği; niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tüketiciye anında teslim edilen ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi mallar, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Bu tür ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.
*
MADDE – 7 YETKİLİ MAHKEME:
*
İş bu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda her yıl Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar alıcı veya satıcının yerleşim yerindeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.